Tłumaczenia
pisemne

TŁUMACZENIA PRAWNICZE:

MIĘDZY JĘZYKIEM A PRAWEM

Prawo przypomina filozofię: odnosi się do realnego życia, jednak istnieje wyłącznie w języku. Dlatego systemy prawa poszczególnych krajów różnią się od siebie – pojęcia prawne są różnie definiowane i rozgraniczane w zależności od języka, kultury i historii danego państwa. Tłumacz prawniczy musi doskonale znać oba systemy prawne m.in. po to, aby rozpoznać pojęcia funkcjonujące w obu systemach identycznie oraz takie, które różnią się od siebie. Tylko wtedy będzie mógł zrozumieć sens tłumaczonych zapisów i wynikające z nich konsekwencje prawne, by następnie adekwatnie odtworzyć je w języku docelowym. Dzięki znajomości prawa polskiego i niemieckiego oraz specyfiki dokumentów funkcjonujących w polsko-niemieckim obrocie prawnym jestem odpowiednio przygotowany do tego ambitnego zadania. Możesz polegać na tym, że treść Twoich dokumentów zostanie przekazana w drugim języku precyzyjnie, jednoznacznie i przy użyciu prawidłowej terminologii.

TŁUMACZENIA BIZNESOWE

Oprócz tekstów ściśle prawniczych tłumaczę również wiele innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem małych i dużych przedsiębiorstw, np. z obszaru zarządzania, HR, współpracy międzynarodowej, funduszy unijnych, badań rynku, handlu, logistyki i transportu.


TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE

Jako tłumacz wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości chętnie poświadczam wykonane przez siebie tłumaczenia.

GŁÓWNE OBSZARY SPECJALIZACJI

W swojej dotychczasowej pracy miałem do czynienia z większością aspektów komunikacji na styku prawa i gospodarki. Na co dzień najczęściej wykonuję tłumaczenia dokumentów z następujących dziedzin:
Prawo spółek: tłumaczę statuty, umowy spółek, uchwały zgromadzeń wspólników, protokoły walnych zgromadzeń, oferty wykupu akcji, pełnomocnictwa i wszelkie inne pisma i dokumenty stosowane wszędzie tam, gdzie dochodzi do współpracy spółek polskich i niemieckich.
Prawo ubezpieczeń: specjalizuję się w tłumaczeniu polis ubezpieczeniowych, warunków umów ubezpieczeniowych, analiz rynku ubezpieczeniowego oraz opinii prawnych i wyroków sądowych w przedmiocie zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela.
Prawo nieruchomości: ważną część mojej pracy stanowi tłumaczenie dokumentacji związanej z zarządzaniem i obrotem nieruchomościami: umowy sprzedaży nieruchomości, operaty szacunkowe, umowy najmu lokali użytkowych i prywatnych, regulaminy i uchwały wspólnot mieszkaniowych, regulaminy budynków, odpisy ksiąg wieczystych.
Umowy: tłumaczę zarówno obszerne kontrakty dotyczące skomplikowanych transakcji między kilkoma stronami, jak również mniejsze umowy sprzedaży, umowy o dostawy i dystrybucję, umowy autorskie, kontrakty menedżerskie itp.
Dokumenty sądowe: na zlecenie kancelarii prawnych oraz sądów wykonuję tłumaczenia wyroków i postanowień sądowych, aktów oskarżenia, zażaleń, apelacji, kasacji oraz wszelkich wniosków w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych.

Dlaczego jestem odpowiednim tłumaczem do tego zadania?

  • 17 lat doświadczenia w tłumaczeniu tekstów prawniczych i biznesowych
  • znajomość prawa polskiego i niemieckiego
  • połączenie wykształcenia językowego z podyplomowymi studiami prawa gospodarczego
  • pasja ścisłego i precyzyjnego przekazywania informacji prawnych w języku tłumaczenia
  • bezpośredni kontakt: rozmawiasz z tłumaczem, który osobiście sporządzi Twoje tłumaczenie, nie z agencją
  • uprawnienia tłumacza przysięgłego
  • poufność: jestem jedyną osobą, która będzie miała dostęp do powierzonych mi dokumentów, przechowuję je na twardym dysku komputera, nie korzystam z rozwiązań w chmurze

Kontakt

Mirosław Wagner – tłumacz przysięgły języka niemieckiego
ul. Wspólna 10/1, 62-052 Komorniki
+48 783 377 782
miroslaw@wagner-de.pl